Home » Algemene voorwaarden Winkelwagen | Mijn Account  

Algemene voorwaarden
Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VOF BYA-ALL, en een Wederpartij waarop BYA-ALL deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
VOF BYA-ALL is gevestigd in ‘s-Gravenzande, sinds 4 oktober 2000 ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 2719653 en registratiekantoor Detailhandel onder nummer 1273688.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BYA-ALL en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen BYA-ALL en koper. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij BYA-ALL zijn in te zien op de website van BYA-ALL en zullen op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper ter beschikking worden gesteld op een duurzame gegevens drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs de elektronische weg kan worden kennisgenomen en op verzoek van de koper langs elektronische weg op of andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van BYA-ALL zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. BYA-ALL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of indien de handelwijze van de toeleveranciers van BYA-ALL daartoe aanleiding mocht geven. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BYA-ALL en bevestiging daarvan door BYA-ALL. BYA-ALL is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BYA-ALL dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Producten
Alle producten die door BYA-ALL aangeboden worden zijn handgemaakte goederen en zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven. Kleuren op foto's kunnen iets afwijken van de werkelijke kleuren, dit heeft te maken met het belichting. Wij doen ons best alle artikelen zo goed mogelijk weer te geven zonder kleurverschil. Pas na een bestelling van goederen worden de goederen gemaakt naar de specificaties van de wederpartij voor wat betreft kleur, maat en model. Het is tevens mogelijk om de goederen volledig op maat te laten maken. Daar al onze artikelen met de hand worden vervaardigd, kan een artikel voor wat betreft kleur, model en afwerking enigszins afwijken van het aangeboden artikel. BYA-ALL zal bij de vervaardiging van de producten, zich inspannen die stoffen te gebruiken die op dat moment voorradig zijn en de aangeboden stof zo dicht mogelijk benaderen. BYA-ALL kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor een kleur-en/of stofverschil dan wel voor de afwerking van de artikelen. 

Artikel 4. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien betaling niet contant, per PIN, of per creditcard geschiedt, dient betaling te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. BYA-ALL behoudt zich onder alle omstandigheden het recht voor om een kredietwaardigheidonderzoek te (doen) verrichten bij betaling per creditcard, voor welk onderzoek u hierbij reeds voor alsdan toestemming verleent. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u, vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden, zonder ingebrekestelling in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door BYA-ALL bent u een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van BYA-ALL. Indien BYA-ALL haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van BYA-ALL om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BYA-ALL gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren, indien de verhoging meer dan 10% van de eerder overeengekomen factuurwaarde bedraagt, dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BYA-ALL. In geen geval bestaat er recht op verrekening en opschorting van betaling.

Artikel 5. Levering
De door BYA-ALL opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Voor zover er sprake is van een (dreigende) overschrijding van een leveringstermijn, zal BYA-ALL zich zoveel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om alsnog aan de termijn te voldoen. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor aflevering of verzending aan u.

Artikel 6. Levering groothandel
Voor leveringen onder de 100 artikelen gelden de normale algemene voorwaarden. Een groothandelsovereenkomst komt pas tot stand nadat deze door beide partijen schriftelijk is bevestigd. Na ondertekening door beide partijen zal BYA-ALL de andere partij een factuur toezenden met inachtneming van de geldende kwantumkorting, tenzij anders is overeengekomen. Nadat de (aan)betaling van het factuurbedrag is overgemaakt zal BYA-ALL tot bestelling van de goederen overgaan. Daar waar sprake is van een eerste levering of buitenlandse levering dient het volledige factuurbedrag vooraf te worden voldaan. De levertijd van de goederen bedraagt vier tot zeven weken, nadat de (aan)betaling is ontvangen. Na aflevering van de goederen dient de koper het resterende factuurbedrag, indien van toepassing, binnen 14 dagen te voldoen. Retournering van goederen is alleen mogelijk indien het geleverde artikel kwaliteitsgebreken vertoont anders dan genoemd in artikel 3, dit dient binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen gemeld te worden.

Artikel 7. Eigendomgsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan BYA-ALL verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
UTenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en databankrechten, met betrekking tot de door BYA-ALL geleverde diensten en/of zaken uitsluitend bij BYA-ALL en/of haar partners en leveranciers. Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst (op afstand) kennis nemen.

Artikel 9. Retournering en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden voor wat betreft stof, model en dessin. Indien dit niet het geval is, dient u BYA-ALL daarvan onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Daar waar sprake is van levering naar specificaties van de koper, zie artikel 3, heeft u wettelijk geen recht op retournering. (art. 46 d lid 4 sub b1 BW) Alleen in uitzonderlijke gevallen en alleen ter beoordeling van BYA-ALL zal hiervan afgeweken worden. BYA-ALL zal dit schriftelijke gespecificeerd meedelen, welk(e) artikel(en) geretourneerd mogen worden. Een geweigerde of teruggestuurde retourzending, zonder schriftelijke toestemming, wordt nimmer geaccepteerd. De retourneringstermijn bedraagt 7 dagen en geldt alleen voor particulieren. Na deze retourneringstermijn worden producten niet meer geaccepteerd. Omdat al onze goederen met de hand zijn gemaakt, vervalt het recht op retournering voor de groothandel. Indien de producten niet in originele staat worden ontvangen, zal BYA-ALL u daarvan onverwijld in kennis stellen en worden de schoonmaak- en/of herstelkosten, met een minumum van €25,00, op u verhaald. De retourneringskosten zijn voor rekening van de koper. Retourneren is alleen mogelijk tegen een ander artikel. 

Artikel 10. Bestellingen en communicatie
Indien u aan BYA-ALL schriftelijk opgave doet van een adres, is BYA-ALL gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan BYA-ALL schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden en BYA-ALL zulks aan u heeft bevestigd. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en BYA-ALL, dan wel tussen BYA-ALL en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en BYA-ALL, is BYA-ALL niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door BYA-ALL. BYA-ALL is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, te laat komen of zoekraken van de bestelling tijdens de verzending. Indien de bestemming van de levering daartoe reden geeft, kunt u contact opnemen met BYA-ALL. Wanneer de koper niet aanwezig is, behoudt BYA-ALL zich het recht voor om de goederen elders, te leveren. De koper zal hiervan verwittigd worden door de transporteur, volgens zijn algemene voorwaarden. BYA-ALL is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. BYA-ALL aanvaardt jegens u geen enkele aansprakelijkheid betreffende de door voornoemde derden geleverde producten of diensten.

Artikel 11. Persoonsgegevens
BYA-ALL zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van BYA-ALL en zullen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 12. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BYA-ALL ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BYA-ALL gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BYA-ALL kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (zijnde omstandigheden die buiten de span-of-control van BYA-ALL vallen, zoals bijvoorbeeld, doch zonder daartoe beperkt te zijn, stakingen bij leveranciers van BYA-ALL of logistieke onmogelijkheden bij de door BYA-ALL ingeschakelde koeriersbedrijven).

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle geschillen tussen BYA-ALL en koper is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.